Ενημέρωση με ένα κλικ

Ευκολότερη πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε κεφάλαια

Μέτρα που θα διευκολύνουν την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (μμε) σε κεφάλαια και δάνεια ζήτησαν τα κράτη-μέλη από την Κομισιόν, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την περαιτέρω εμβάθυνση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών της Ε.Ε.

Μεταξύ των έξι νέων στόχων που τέθηκαν είναι και η ενίσχυση της περαιτέρω πρόσβασης των ευρωπαϊκών εταιρειών, ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των νεοφυών και των αναπτυσσόμενων, στη χρηματοδότηση με μετοχικά και δανειακά κεφάλαια. Όπως τονίζεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου, αυτό θα γίνει έπειτα από αξιολόγηση του ισχύοντος κανονισμού για τις κεφαλαιαγορές κατά τρόπο ολοκληρωμένο για τον προσδιορισμό των τομέων στους οποίους:

* Θα είναι δικαιολογημένη η θέσπιση πιο εναρμονισμένων κανόνων σε επίπεδο Ε.Ε.

* Θα μπορούσε να μειωθεί περαιτέρω το κόστος συμμόρφωσης και ο διοικητικός φόρτος, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η προστασία των επενδυτών και η χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

* Θα μπορούσε να διασφαλιστεί η αναλογικότητα, η συνέπεια και η συνοχή του πλαισίου και η πιο στοχευμένη νομοθεσία, εστιάζοντας ιδιαίτερα, αλλά όχι αποκλειστικά, στις μμε.

* Είναι αναγκαίο να καθοριστεί κατά πόσον θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό σημείο ηλεκτρονικής πρόσβασης για χρηματοοικονομικές πληροφορίες εταιρειών, ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη διαφάνεια για τις συμμετέχουσες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και ειδικότερα για τις μμε.

Επιμέρους παρεμβάσεις

Άλλοι τομείς για τους οποίους το Συμβούλιο ζητεί από την Κομισιόν να εξεταστούν λύσεις είναι:

* Η μείωση των εξόδων εισαγωγής των μμε στο χρηματιστήριο και η δυνατότητα παροχής στήριξης κατά την εισαγωγή τους.

* Η παροχή κινήτρων για τη διαθεσιμότητα, την τυποποίηση και τη συγκρισιμότητα των πληροφοριών για τις μμε, ιδίως όσον αφορά την εκπόνηση ερευνών και αξιολογήσεων του πιστωτικού κινδύνου.

* Η δημιουργία μεγάλων πανευρωπαϊκών ιδιωτικών – μικτών μετοχικών κεφαλαίων που απευθύνονται στις μμε (συμπεριλαμβανομένων των νεοφυών και των αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων) και, όπου απαιτείται, τρόπων διοχέτευσης κονδυλίων της Ε.Ε., μεταξύ άλλων μέσω του InvestEU, σε τομείς προτεραιότητας μέσω συγχρηματοδότησης.

* Να αξιολογηθεί η καταλληλότητα και η συνοχή των υφιστάμενων ορισμών των μμε.

* Να εξασφαλιστεί η κατάλληλη ρυθμιστική μεταχείριση των μακροπρόθεσμων επενδύσεων (π.χ. στη μεταφορά της οδηγίας για τη Φερεγγυότητα II, της συνθήκης της Βασιλείας ΙΙΙ).

* Να αξιολογηθούν τα μέτρα για την ανάπτυξη τοπικών χρηματοπιστωτικών οικοσυστημάτων, όπως, μεταξύ άλλων, ζητήματα που αφορούν τους δείκτες της αγοράς.

* Να αναλυθούν τα οφέλη και οι συνέπειες των μακροπρόθεσμων επενδύσεων σε κατηγορίες μη ρευστοποιήσιμων στοιχείων ενεργητικού, ιδίως όσον αφορά τα επιχειρηματικά κεφάλαια και τα ιδιωτικά μετοχικά κεφάλαια.

* Να αξιολογηθεί κατά πόσον πρέπει να θεσπιστούν σήματα της Ε.Ε. που συνδέονται με τις μμε, με σκοπό τη βελτίωση των όρων χρηματοδότησής τους, συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών κεφαλαίων μμε, των ευρωπαϊκών εξασφαλισμένων τίτλων μμε, των τιτλοποιήσεων δανείων μμε και των δανειακών κεφαλαίων.

Περαιτέρω δράσεις

Εκτός από τις μμε, οι άλλοι πέντε στόχοι για την περαιτέρω εμβάθυνση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών της Ε.Ε. που τέθηκαν από το Συμβούλιο και τους οποίους θα εξετάσει η Κομισιόν, προκειμένου να προτείνει περαιτέρω δράσεις, είναι οι εξής:

1. Άρση των διαρθρωτικών και νομικών φραγμών για την αύξηση των διασυνοριακών ροών κεφαλαίων.

2. Παροχή κινήτρων, ώστε να μπορούν οι καλά ενημερωμένοι ιδιώτες αποταμιευτές να επενδύουν σε κεφαλαιαγορές, ιδίως σε μακροπρόθεσμα επενδυτικά προϊόντα.

3. Ενεργή υποστήριξη της μετάβασης σε βιώσιμες οικονομίες.

4. Αξιοποίηση των ευκαιριών που απορρέουν από την τεχνολογική πρόοδο και την ψηφιοποίηση.

5. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κεφαλαιαγορών της Ε.Ε. με βάση τις τοπικές αγορές ως κεντρικά μέρη μιας ολοκληρωμένης, ανοικτής ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς με βάθος και ρευστότητα. Αυτό θα συμβάλει επίσης στην αύξηση του διεθνούς ρόλου του ευρώ και στην ενίσχυση των διασυνδέσεων με τις παγκόσμιες κεφαλαιαγορές.

Από την έντυπη έκδοση της Ναυτεμπορικής 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει