Ενημέρωση με ένα κλικ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Σπουδές στα Μαθηματικά (2020-2021)

Το Τμήμα Μαθηματικών οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Σπουδές στα Μαθηματικά», το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με περαιτέρω ειδίκευση σε μια από τις κατευθύνσεις :

  • «Θεωρητικά Μαθηματικά»
  • «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά»

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η εμβάθυνση στα Θεωρητικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, καθώς και η μαθηματική επεξεργασία θεωρητικών και τεχνολογικών προβλημάτων που εμφανίζονται στις Θετικές Επιστήμες.

Σκοπός του Προγράμματος είναι:

(α)   η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και η ανάπτυξη εξειδικευμένης έρευνας υψηλού επιπέδου στα Θεωρητικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά,

(β)   η παροχή των απαραίτητων γνώσεων και ερευνητικών μεθοδολογιών στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που επιθυμούν να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή στα αντικείμενα που θεραπεύει το πρόγραμμα,

(γ)   η κατάρτιση υψηλού και ανταγωνιστικού επιπέδου επιστημόνων οι οποίοι είναι αναγκαίοι για την πλήρωση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της  χώρας σε μια εποχή όπου η πολύπλευρη γνώση με πυρήνα τα Μαθηματικά χαρακτηρίζει τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ που οδηγεί στη λήψη του Δ.Μ.Σ. ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα πλήρους φοίτησης, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας, με ανώτατο επιτρεπόμενο χρόνο ολοκλήρωσης των σπουδών, τα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα εκτός εάν συντρέχουν αποδεδειγμένα σοβαροί και εξαιρετικοί λόγοι.  Για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης, η ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης είναι έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα και ο μέγιστος χρόνος φοίτησης ορίζεται στα δώδεκα (12) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, θα εισαχθούν στο  Π.Μ.Σ. «Σπουδές στα Μαθηματικά» κατ’ ανώτατο όριο τριάντα (30) μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες.

 

Πτυχιούχοι που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Οικονομικών Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και πτυχιούχοι των Α.Τ.Ε.Ι. κατόπιν γραπτής εξέτασης,  ή ομοταγών αναγνωρισμένων από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Επίσης, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές των Ιδρυμάτων της ημεδαπής υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση και μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, οπωσδήποτε όμως μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ.

 

Υποβολή αιτήσεων και αξιολόγηση υποψηφιοτήτων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/, αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης εδώ.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/νες καλούνται να υποβάλουν εμπρόθεσμα τα παρακάτω δικαιολογητικά ηλεκτρονικά από 7/01/2020 έως και 25/01/2020.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

1.      Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας.

2.      Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

3.      Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών. Σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 7 του Ν. 4485/17: Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε μεταπτυχιακό/η φοιτητή/τρια του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80). Οι φοιτητές/τριες από Ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

4.      Φωτοτυπία πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων στο οποίο θα αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου ή διπλώματος.

5.      Ανάτυπο της Διπλωματικής Εργασίας εφόσον υπάρχει συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

6.      Ανάτυπα άρθρων που δημοσιεύτηκαν είτε σε επιστημονικά περιοδικά είτε σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με σύστημα κριτών (εφόσον υπάρχει συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.).

7.      Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας (εφόσον υπάρχουν).

8.      Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

9.      Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Β2 (απαραίτητη προϋπόθεση). Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους:

α) Κρατικό Πιστοποιητικό του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003.

β) Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής.

γ) Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής.

δ) Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.

Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (π.δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας).

10.  Συστατικές επιστολές (προαιρετικές).

 

Έντυπα αντίγραφα των ανωτέρω δικαιολογητικών προσκομίζονται κατά την εγγραφή.

Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα κληθούν, στη συνέχεια, σε προσωπικές συνεντεύξεις που θα πραγματοποιηθούν είτε με φυσική παρουσία στην έδρα του Τμήματος, είτε με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Η ημερομηνία των προσωπικών συνεντεύξεων καθορίζεται την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020.

H αξιολόγηση και η επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών γίνεται από Επιτροπή Επιλογής, σύμφωνα με κριτήρια αξιολόγησης που προσδιορίζονται στο άρθρο 8.3 του Κανονισμού του Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.

Τα αποτελέσματα επιλογής των Υποψηφίων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος και οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. για τις ημερομηνίες εγγραφής και για τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν κατά την εγγραφή τους.

 

Τέλη φοίτησης – Υποτροφίες – Λοιπές παροχές

Το Π.Μ.Σ. δεν προβλέπει τέλη φοίτησης.

Το Π.Μ.Σ. δύναται να παρέχει έναν αριθμό υποτροφιών βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων σε φοιτητές/τριες πλήρους φοίτησης, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης στην οποία καθορίζεται, το ύψος των υποτροφιών, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποτρόφων (άρθρο 35, παρ. 4  του Ν. 4485/2017).

Στους/στις μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες παρέχεται δυνατότητα δωρεάν σίτισης και στέγασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Νόμο και στους Κανονισμούς-Αποφάσεις του Ιδρύματος.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να συμβουλευτούν την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. του Τμήματος (http://msc.math.aegean.gr/) ή να απευθυνθούν στην Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (κα Ελλήνα Μητροπούλου, τηλ.: 22730-82110, fax: 22730-82007, e-mail: [email protected])

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει