Ενημέρωση με ένα κλικ

Τα 10 σημεία «κλειδιά» στη νέα Κοινωφελή Εργασία του ΟΑΕΔ

Αντίστροφη μέτρηση για τη νέα Κοινωφελή Εργασία του ΟΑΕΔ καθώς εντός του Μαρτίου αναμένεται να προκηρυχθεί το νέο πρόγραμμα για 36.500 ανέργους σε δήμους όλης της χώρας.

Ειδικότερα θα υπάρξει κι άλλη καθυστέρηση καθώς βρίσκονται στο στάδιο όπου συγκεντρώνονται όλα τα αιτήματα των δήμων για κάλυψη των ανοιχτών θέσεων εργασίας.

Το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ θα προσφέρει εργασία οκτάμηνης διάρκειας και θα ενταχθούν εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, ηλικίας έως 67 ετών, οι οποίοι τουλάχιστον έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Η ημερήσια αμοιβή θα διαμορφωθεί στα 21,84 ευρώ, ενώ η μηνιαία έως 546 ευρώ.

Οι άνεργοι που θα υποβάλουν αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ και θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από έναν έως τρεις δήμους για μία και μόνο ειδικότητα.

Μόρια

– Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τους εξήντα (60) μήνες: ένα (1) μόριο ανά πλήρη μήνα, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.

– Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/ης συζύγου των ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους εξήντα μήνες (60): ένα (1) μόριο ανά πλήρη μήνα.

– Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω: δεκαπέντε (15) μόρια.

Ετήσιο εισόδημα του έτους 2017 – Ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα, ως εξής:

Ατομικό 0-3.500 ευρώ, Οικογενειακό 0-7.000 ευρώ: Τριάντα (30) μόρια

Ατομικό 3.501-5.000 ευρώ, Οικογενειακό 7.001-10.000 ευρώ: Είκοσι πέντε (25) μόρια

Ατομικό 5.001-8.000 ευρώ, Οικογενειακό 10.001-16.000 ευρώ: Είκοσι (20) μόρια

Ατομικό 8.001-12.000 ευρώ, Οικογενειακό 16.001-26.000 ευρώ: Δέκα (10) μόρια

Ατομικό άνω των 12.000 ευρώ, Οικογενειακό άνω των 26.000 ευρώ: Μηδέν (0) μόρια.

Ηλικία

-18 έως 29 ετών: Δεκαπέντε (15) μόρια

-30 έως 44 ετών: Είκοσι πέντε (25) μόρια

-45 έως 54 ετών: Τριάντα πέντε (35) μόρια

-55 ετών και άνω: Σαράντα πέντε (45) μόρια.

-Αριθμός ανηλίκων τέκνων: δέκα (10) μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο.

-Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: δέκα (10) μόρια, ανεξαρτήτως συνολικού αριθμού τέκνων.

-Δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης: τριάντα πέντε (35) μόρια και

-Ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020: δέκα (10) μόρια.

-Εντοπιότητα είκοσι (20) μόρια

Προσοχή στα 10 σημεία

1. Κρίσιµος χρόνος συνδροµής των κριτηρίων, που λαµβάνονται υπόψη για την κατάταξη των υποψηφίων ανέργων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσµίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συµµετοχής στο Πρόγραµµα.

2. Οι πληροφορίες για τα κριτήρια µοριοδότησης της συνεχόµενης ανεργίας και της ηλικίας λαµβάνονται µε αυτόµατο ηλεκτρονικό τρόπο από το µητρώο ανέργων του ΟΑΕ∆. Σε κάθε περίπτωση ο υποψήφιος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια και την ορθότητα των δηλουµένων µηνών ανεργίας. Η ανακρίβεια των δηλουµένων επιφέρει τον αποκλεισµό του ανέργου και σε περίπτωση τοποθέτησης, αυτή ανακαλείται.

3. Σε περίπτωση που µόνο ο ένας εκ των δύο άνεργων συζύγων αιτηθεί συµµετοχή στο πρόγραµµα, τότε προστίθεται στον αριθµό των µορίων του ο αριθµός των µορίων της ανεργίας του/της συζύγου.

4. Ως µέλος µονογονεϊκής οικογένειας, νοείται ο αρχηγός της, δηλαδή ο γονέας, οποίος ζει µόνος και έχει τη φροντίδα/ επιµέλεια ενός ή πρισσότερων εξαρτώµενων τέκνων. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος θα λάβει τα µόρια της µονογονεϊκότητας (δηλαδή τον διπλασιασµό των µορίων των µηνών της εγγεγραµµένης ανεργίας).

5. Το εισόδηµα (ατοµικό / οικογενειακό) ως µοριοδοτούµενο κριτήριο προκύπτει από τα δηλωθέντα εισοδήµατα του φορολογικού έτους 2018, που εµφανίζονται στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος, οι οποίες υποβλήθηκαν το έτος 2019. Αναλυτικότερα:

i. Ως ατοµικό εισόδηµα λαµβάνεται το αναγραφόµενο στη στήλη του υπόχρεου δηλωθέν εισόδηµα.

ii. Ως οικογενειακό εισόδηµα λαµβάνεται το δηλωθέν εισόδηµα του υπόχρεου, της συζύγου του και των ανηλίκων τέκνων του.

Για τον υπολογισµό του κριτηρίου του εισοδήµατος των υποψηφίων, που είναι εξαρτώµενα τέκνα κατά το φορολογικό έτος 2018 (εισοδήµατα έτους 2018), λαµβάνεται υπόψη το οικογενειακό εισόδηµα, που δηλώνει ο υπόχρεος γονέας.

iii. Οι πληροφορίες για το κριτήριο του εισοδήµατος λαµβάνονται µε ηλεκτρονικό τρόπο από τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΓΓΠΣ) και καταχωρούνται αυτόµατα στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ) του ΟΑΕ∆.

6. Ανήλικο θεωρείται το παιδί το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του µέχρι και την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Στα τέκνα του ανέργου συμπεριλαµβάνονται και όσα γεννήθηκαν από άλλο ή άλλους γάµους, καθώς και τα εκτός γάµου γεννηθέντα τέκνα για τον πατέρα άνεργο, τα οποία είναι νοµιµοποιηθέντα ή νοµίµως αναγνωρισθέντα από αυτόν.

7. Επισηµαίνεται ότι οι εγγεγραµµένοι άνεργοι, που είναι γονείς ανήλικων τέκνων, μπορούν να δηλώσουν και οι δύο τον αριθµό των ανήλικων τέκνων τους κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησής τους, ώστε να λάβει ο κάθε ένας γονέας, τη µοριοδότηση που αναλογεί στον αριθµό των ανήλικων τέκνων.

8. Η µοριοδότηση ως προς τα ανήλικα τέκνα κριτήριο βασίζεται στα δηλωθέντα ΑΜΚΑ των ανήλικων τέκνων. Οι πληροφορίες για το κριτήριο αυτό λαµβάνονται µε ηλεκτρονικό τρόπο από την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η∆ΙΚΑ Α.Ε.) και καταχωρούνται αυτόµατα στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ) του ΟΑΕ∆.

9. Για τις περιπτώσεις των κριτηρίων που αφορούν αναπηρία αοαιτείται σχετική γνωµάτευση του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) σε ισχύ, µε την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας.

10. Η µοριοδότηση ως προς το κριτήριο ∆ικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ), βασίζεται στο έγγραφο, που αναφέρεται ως «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ», εκδίδεται από τον Γενικό Γραµµατέα Πρόνοιας και εγκρίνει την ένταξη στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. Οι πληροφορίες για το κριτήριο του «Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης» προέρχονται µε αυτόµατο ηλεκτρονικό τρόπο από την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η∆ΙΚΑ Α.Ε.), λαµβάνοντας υπόψη για την µοριοδότηση την ηµεροµηνία έγκρισης, έως την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει