Ενημέρωση με ένα κλικ

Έως τα τέλη 2019 τα μειωμένα ποσά προκαταβολής φόρου

Έως το τέλος του τρέχοντος έτους οι υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) θα έχουν επανυπολογίσει, σε επίπεδα χαμηλότερα κατά 5%, τα ποσά της προκαταβολής φόρου εισοδήματος που οφείλουν να καταβάλουν φέτος χιλιάδες εταιρείες και λοιπά νομικά πρόσωπα, με βάση τις φορολογικές δηλώσεις που υπέβαλαν για τη χρήση του 2018.

Η εγκύκλιος, με την οποία ορίζεται ο τρόπος εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 26 του ν. 4646/2019 για τη μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος των επιχειρήσεων από το 100% στο 95% για το φορολογικό έτος 2018 εκδόθηκε και απεστάλη ήδη από τον διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή στις αρμόδιες υπηρεσίες της Αρχής για την ενεργοποίηση της σχετικής διάταξης. Πρόκειται για την κυβερνητική απόφαση που προβλέπει την… προκαταβολική μείωση της προκαταβολής του φόρου για το τρέχον φορολογικό έτος.

Ειδικότερα, φέτος οι επιχειρήσεις πλήρωσαν προκαταβολή φόρου εισοδήματος για τη χρήση 2019 με βάση τα κέρδη του 2018 και τον συντελεστή 29%. Επειδή, όμως, ο συντελεστής φόρου μειώθηκε για τη χρήση 2019 στο 24%, η διαφορά των πέντε μονάδων, αντί να συμψηφιστεί το 2020, αποφασίστηκε να επιστραφεί φέτος από το υπερπλεόνασμα. Το κόστος του μέτρου ανέρχεται σε 138 εκατ. ευρώ και θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του 2019, ενώ εάν γινόταν ο συμψηφισμός το 2020, θα επιβαρυνόταν ο επόμενος προϋπολογισμός.

Η εγκύκλιος

Στην εγκύκλιο (υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου Ο.ΔΕΑΦ 1173826 ΕΞ 2019) επισημαίνονται τα εξής:

1 Με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4646/2019 προστίθεται νέο εδάφιο στην παρ. 1 του άρθρου 71 του ν. 4172/2013, με το οποίο ορίζεται ότι με βάση τη δήλωση που υποβάλλει το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας αποκλειστικά και μόνο για το φορολογικό έτος 2018, βεβαιώνεται ποσό ίσο με το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του φόρου που προκύπτει από επιχειρηματική δραστηριότητα για τον φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του έτους αυτού.

Προκειμένου να εφαρμοστούν οι ως άνω διατάξεις, θα πραγματοποιηθεί νέα εκκαθάριση μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία θα γίνει για λογαριασμό της κάθε ΔΟΥ, ώστε να μειωθεί το ποσό της βεβαιωθείσας προκαταβολής στο 95% του ποσού του κύριου φόρου, χωρίς να απαιτείται η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης από τον φορολογούμενο.

Bάση υπολογισμού θα αποτελέσει η υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2018 (αρχική ή τροποποιητική) που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα και για την οποία έχει βεβαιωθεί προκαταβολή φόρου, με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 71 του ν. 4172/2013. Όπως προκύπτει από την αιτιολογική έκθεση, επιχειρήσεις που έκαναν χρήση της μειωμένης προκαταβολής (50%) με βάση τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 71 για το φορολογικό έτος 2018, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των νέων διατάξεων.

3 Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που μέσα στο έτος 2019 έχει ήδη λάβει χώρα συμψηφισμός της προκαταβολής φόρου η οποία βεβαιώθηκε με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, ήτοι στις περιπτώσεις εταιρειών που τέθηκαν σε εκκαθάριση μέσα στο έτος 2019, η βεβαιωθείσα προκαταβολή φόρου δεν θα μειωθεί και ως εκ τούτου, δεν θα πραγματοποιηθεί νέα εκκαθάριση αυτής. Για παράδειγμα, ανώνυμη εταιρεία που τέθηκε σε εκκαθάριση την 1η Μαρτίου 2019, με τη δήλωση που υπέβαλε για το διάστημα 1/1/2019 – 28/2/2019, συμψήφισε την προκαταβολή που είχε βεβαιωθεί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 (100%) και ως εκ τούτου, δεν θα λάβει χώρα νέα εκκαθάριση για τη δήλωση του φορολογικού έτους 2018.

Νομικά πρόσωπα

4 Αντίθετα, στις περιπτώσεις νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που το φορολογικό έτος 2018 τέθηκαν σε εκκαθάριση και για τον λόγο αυτόν υπέβαλαν δύο δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για το έτος αυτό (μία για το διάστημα πριν από την έναρξη της εκκαθάρισης και μία πρώτη προσωρινή δήλωση εκκαθάρισης), οι σχετικές διατάξεις θα εφαρμοστούν μόνο για την προκαταβολή που βεβαιώθηκε με τη δεύτερη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (προσωρινή δήλωση εκκαθάρισης), καθόσον η προκαταβολή που βεβαιώθηκε με την πρώτη δήλωση (για το διάστημα πριν από την έναρξη της εκκαθάρισης) έχει ήδη συμψηφιστεί.

Για παράδειγμα, ανώνυμη εταιρεία με φορολογικό έτος που έληξε στις 31/12/2017 και η οποία τέθηκε σε εκκαθάριση στις 15/3/2018, υπέβαλε δύο δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2018, μία για το διάστημα πριν από την έναρξη της εκκαθάρισης (ήτοι από 1/1/2018 έως 14/3/2018) με την οποία βεβαιώθηκε προκαταβολή φόρου με συντελεστή 100% και μία δεύτερη (πρώτη προσωρινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος) για το διάστημα 15/3/2018 – 14/3/2019, στην οποία επίσης βεβαιώθηκε προκαταβολή φόρου με συντελεστή 100%.

Στην περίπτωση αυτή θα διενεργηθεί νέα εκκαθάριση μόνο για την προκαταβολή που βεβαιώθηκε με την πρώτη προσωρινή δήλωση, καθόσον η προκαταβολή που είχε βεβαιωθεί με τη δήλωση προ της έναρξης της εκκαθάρισης έχει ήδη συμψηφιστεί. Αν η συγκεκριμένη εταιρεία δεν έχει υποβάλει ακόμη την πρώτη προσωρινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέσα στις προθεσμίες που ορίζουν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 4172/2013, η προκαταβολή που βεβαιώθηκε για το διάστημα πριν από την έναρξη της εκκαθάρισης θα συμψηφιστεί με τη δήλωση αυτή, χωρίς να απαιτείται νέα επανεκκαθάριση της δήλωσης που υποβλήθηκε προ της έναρξης της εκκαθάρισης.

έντυπη έκδοση Ναυτεμπορικής

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει