Ενημέρωση με ένα κλικ

“Μπλόκο” από τα Ταμεία στους κακοπληρωτές εργοδότες – Oι συνέπειες

“Μπλόκο” στην υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων θα βάζει ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης σε όποιον εργοδότη δεν καταβάλλει κάθε μήνα τις εισφορές για τους εργαζομένους της επιχείρησης του, δεν ρυθμίζει παλιότερες οφειλές του ή εμποδίζει την εξόφλησή τους μέσω της περιουσίας του.

Για να “ξεμπλοκάρει” η υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων, θα πρέπει ο οφειλέτης είτε να εξοφλήσει “εφάπαξ” τα χρέη του, είτε να τα ρυθμίσει.

Αυτό ξεκαθαρίζει Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε χθες ο Υπουργός Εργασίας, κ. Γιάννης Βρούτσης, κατ’ εφαρμογή διάταξης την οποία ψήφισε  η κυβέρνηση τον περασμένο Οκτώβριο.

Προϋποθέσεις εφαρμογής του μέτρου

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την ίδια Απόφαση, το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) μπορεί, εκτός των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης που προβλέπονται από τον  Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), να αναστείλει για τον εργοδότη τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για την υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ), εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

– Ο εργοδότης ασφαλίζει προσωπικό μέσω  Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠ)Δ χωρίς να καταβάλει τις τρέχουσες μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές.

– Ο εργοδότης δεν βρίσκεται σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών ή προβαίνει επανειλημμένα σε ρυθμίσεις οφειλών και απώλεια αυτών αυξάνοντας το ποσό της οφειλής του.

– Η μη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών ανάγεται σε έξι τουλάχιστον μισθολογικές περιόδους κατά τη διάρκεια ενός έτους ή και λιγότερες αν ο εργοδότης εντοπίζεται να χρησιμοποιεί μεθόδους που παρεμποδίζουν την ικανοποίηση του ΕΦΚΑ από την περιουσία του οφειλέτη ή δεν επιτρέπουν τον εντοπισμό των πραγματικών υπευθύνων και ιδίως αν η μη καταβολή των ασφαλιστικών οφειλών συνδυάζεται με:

*Τη δημιουργία  νέας επιχείρησης με την ίδια έδρα ή /και το ίδιο αντικείμενο εργασιών ή /και τον ίδιο διακριτικό τίτλο με την επιχείρηση που έχει δημιουργήσει οφειλές και την ασφάλιση σε αυτή του ίδιου προσωπικού ή μέρους αυτού.

* Την τοποθέτηση σε θέσεις ευθύνης προσώπων χωρίς περιουσία ή προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα ή πρώην εργαζομένων της επιχείρησης, ώστε να μην είναι δυνατή η ικανοποίηση του φορέα από την περιουσία του υπευθύνου.

* Τη δημιουργία οφειλής με την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης ή μεγάλη αύξηση στον αριθμό των εργαζομένων σε μικρό χρονικό διάστημα

* Τη μη συμμόρφωση του οφειλέτη μετά από άρση προηγούμενης αναστολής χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για την υποβολή ΑΠΔ.

Η αναστολή της χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για την υποβολή ΑΠΔ γίνεται από την κεντρική υπηρεσία του ΚΕΑΟ που αποστέλλει σχετική ειδοποίηση στην αρμόδια για τη διαχείριση της διαδικτυακής πύλης του ΕΦΚΑ υπηρεσία.

Διαδικασία υποβολής Α.Π.Δ. και προϋποθέσεις καταχώρισης των στοιχείων τους μετά την εφαρμογή του μέτρου

Μετά την εφαρμογή του μέτρου οι Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) των περιόδων της αναστολής υποβάλλονται με ψηφιακό – μαγνητικό μέσο στην αρμόδια υπηρεσία μισθωτών του ΕΦΚΑ και η καταχώρισή τους στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ γίνεται υπό προϋποθέσεις ως εξής:

–  Κατά την πρώτη μετά την αναστολή προσέλευση του εργοδότη ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου στην αρμόδια υπηρεσία μισθωτών του ΕΦΚΑ, αν υποβάλλονται με ψηφιακό – μαγνητικό μέσο Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις για περισσότερες της μιας και μέχρι  6  μισθολογικές περιόδους είναι δυνατή η καταχώριση αυτών αν έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές τουλάχιστον της τελευταίας απαιτητής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης.

Αν κατά την πρώτη προσέλευση υποβάλλονται Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις για περισσότερες από 6 μισθολογικές περιόδους είναι δυνατή η καταχώριση αυτών αν έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού ποσού εισφορών που δηλώνεται με τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις που υποβάλλονται.

– Κατά την δεύτερη μετά την αναστολή προσέλευση του εργοδότη ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου στην αρμόδια υπηρεσία για υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης με ψηφιακό – μαγνητικό μέσο, είναι δυνατή η καταχώριση αυτών αν έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού ποσού εισφορών που δηλώνεται με τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις που υποβάλλονται.

-Για κάθε επόμενη υποβολή με ψηφιακό – μαγνητικό μέσο ΑΠΔ μίας ή περισσότερων μισθολογικών περιόδων δεν είναι δυνατή η καταχώριση αυτών αν δεν έχουν καταβληθεί οι απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές που δηλώνονται με αυτήν ή αυτές.

Η καταχώριση των  Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) της περιόδου αναστολής κατά τους όρους της προηγούμενης παραγράφου γίνεται με την πρόσθετη προϋπόθεση της προσκόμισης στο αρμόδιο υποκατάστημα μισθωτών του ΕΦΚΑ των στοιχείων των φορολογικών δηλώσεων των τελευταίων τριών ετών του εργοδότη και των συνυπεύθυνων προσώπων (δηλ.  των εντύπων Ε1, Ε2, Ε9, των εκκαθαριστικών φορολογίας εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα και των εντύπων Ν, Ε2, Ε3 και Ε9 για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες,) καθώς και των μισθωτηρίων συμβολαίων έδρας και παραρτημάτων του εργοδότη.

Τα φορολογικά στοιχεία αποστέλλονται στην Κεντρική Υπηρεσία του ΚΕΑΟ.

Η υποχρέωση της παραγράφου αυτής ισχύει μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης της παραγράφου 7 του άρθρου 69 του Ν.4635/2019 (Α’167) και την παροχή στο ΚΕΑΟ της δυνατότητας απευθείας άντλησης των φορολογικών στοιχείων του εργοδότη και των συνυπεύθυνων προσώπων.

Οι  Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) που έχουν κατατεθεί με ψηφιακό – μαγνητικό μέσο στην αρμόδια υπηρεσία μισθωτών του ΕΦΚΑ αλλά δεν μπορούν να καταχωριστούν, θεωρούνται μη υποβληθείσες.

Ενεργοποίηση ελεγκτικού μηχανισμού

Για την επιβολή του μέτρου της αναστολής χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για την υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης, το ΚΕΑΟ ενημερώνει την αρμόδια για τον έλεγχο του εργοδότη υπηρεσία του ΕΦΚΑ προκειμένου να διενεργηθεί έλεγχος σχετικά με τη λειτουργία της επιχείρησης, την ύπαρξη τυχόν συνυπεύθυνων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων, καθώς και για τη διαπίστωση του πραγματικού της απασχόλησης και την τήρηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Η αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία του ΕΦΚΑ γνωστοποιεί στην Κεντρική Υπηρεσία του ΚΕΑΟ τα αποτελέσματα του ελέγχου.

Ο εργοδότης ενημερώνεται για την αναστολή χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος.

Άρση του μέτρου

Η άρση του μέτρου της αναστολής χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για την υποβολή ΑΠΔ, γίνεται εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

– Η εξόφληση της συνολικής οφειλής, συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών που δηλώθηκαν με τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις  των χρονικών περιόδων αναστολής και παραλήφθηκαν ή

– Η  ρύθμιση της συνολικής οφειλής, συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων  των χρονικών περιόδων αναστολής που παραλήφθηκαν, υπό την προϋπόθεση της αποστολής στο ΚΕΑΟ των φορολογικών στοιχείων που προσκόμισε ο εργοδότης και τα αποτελέσματα του ελέγχου του.

Η άρση γίνεται από την κεντρική υπηρεσία του ΚΕΑΟ που αποστέλλει σχετική ειδοποίηση στην αρμόδια για τη διαχείριση της διαδικτυακής πύλης του ΕΦΚΑ υπηρεσία.

Προϋπόθεση είναι η υποβολή αιτήματος του εργοδότη στην αρμόδια για την παραλαβή της ΑΠΔ υπηρεσία του ΕΦΚΑ.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει