Ενημέρωση με ένα κλικ

Τουρισμός για όλους: Νέα voucher – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Αναρτήθηκε στο ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» μέσω τουριστικών πρακτορείων. Για να  ενταχθούν οι δικαιούχοι και οι πάροχοι στο πρόγραμμα απαιτείται αίτηση, στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Τουρισμού. Στο ΦΕΚ διευκρινίζονται τα κριτήρια, οι δικαιούχοι και το ύψος της επιδότησης του προγράμματος «Τουρισμός για όλους».

Οι δικαιούχοι του προγράμματος «Τουρισμός για όλους»

 • Ως δικαιούχοι/ωφελούμενοι του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» έτους 2020 μέσω τουριστικών γραφείων, ορίζονται, αρχικά, όσοι συμπεριλαμβάνονται στο οριστικό μητρώο δικαιούχων/ωφελουμένων του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» έτους 2020 και μετά την πραγματοποίηση της από 31/07/2020 ηλεκτρονικής κλήρωσης δεν κληρώθηκαν. Από το σύνολο αυτών καταρτίζεται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, το οριστικό μητρώο δικαιούχων/ωφελουμένων του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» έτους 2020 μέσω τουριστικών γραφείων και δημοσιεύεται πίνακας οριστικού μητρώου δικαιούχων/ωφελουμένων του εν λόγω προγράμματος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.tourism4ll.gov.gr, όπως η Δημόσια Πρόσκληση ορίσει. Οι δικαιούχοι δύνανται να κάνουν χρήση του e-voucher, ως ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσης, εφόσον το επιθυμούν και συμφωνούν με τους όρους του προγράμματος ως ορίζονται στη Δημόσια πρόσκληση. Σε κάθε περίπτωση η χρήση του e-voucher δεν είναι δεσμευτική.
 • Σε περίπτωση μη εξαντλήσεως του προϋπολογισμού του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» έτους 2020 μέσω τουριστικών γραφείων, δημοσιεύεται δημόσια πρόσκληση που ορίζει ημερομηνία υποβολής νέων αιτήσεων δικαιούχων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» έτους 2020 μέσω τουριστικών γραφείων, από φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή βρίσκονται εν διαστάσει ή είναι διαζευγμένα, τα οποία έχουν υποβάλει Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων για το φορολογικό έτος 2018. Ειδικά για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά το άρθρο 67 του ν. 4172/2013 ή ένας εκ των δύο, σε περίπτωση χωριστής δήλωσης.
 • Πέραν των ωφελουμένων μελών που αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ως «Ωφελούμενοι» των νέων δικαιούχων του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» έτους 2020 μέσω τουριστικών γραφείων της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, ορίζονται
 1. αμα τέκνα του δικαιούχου με ημερομηνίες γέννησης από 31.12.2002 έως και 31.12.2017, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Μητρώου Πολιτών,
 2. τα τέκνα του δικαιούχου, ανεξαρτήτως ηλικίας, με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%, εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία,
 3. ο/η σύζυγος του δικαιούχου ή το πρόσωπο που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με αυτόν,
 4. οι συνοδοί «Δικαιούχων» ή «Ωφελουμένων» των ως άνω περιπτώσεων β’ και γ’, ανηκόντων στην κατηγορία ατόμων με νοητική ή σωματική αναπηρία τουλάχιστον 67%, και μόνο στην περίπτωση που υπάρχει αναγκαιό- τητα συνοδείας και αυτή προκύπτει από τον νόμο και αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση, όπως αυτή προσδιορίζεται στα δικαιολογητικά συμμετοχής στη Δημόσια Πρόσκληση του άρθρου 6. Διευκρινίζεται ότι το άτομο που δηλώνεται ως συνοδός δεν είναι απαραίτητο να είναι γονέας ή ο έχων την επιμέλεια,
 5. ειδικά για την κατηγορία ανήλικων δικαιούχων, ήτοι φυσικών προσώπων που έχουν υποβάλει Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων για το φορολογικό έτος 2018, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% παρέχεται η δυνατότητα δήλωσης συνοδού του ως ωφελούμενο μέλος.
 • Για τους σκοπούς της παρούσας ως τέκνο νοείται κάθε φυσικό, νομιμοποιηθέν ή νομίμως αναγνωρισθέν ή υιοθετημένο τέκνο και γενικά κάθε τέκνο του οποίου ο δικαιούχος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια.
 • Σε περιπτώσεις συζύγων ή τέκνων που αμφότεροι είναι δικαιούχοι του προγράμματος κατά την έννοια της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ο ένας εκλαμβάνεται ως ωφελούμενος του άλλου, εφόσον δηλωθεί στην αίτηση του άρθρου 7 της παρούσας, όπως η Δημόσια Πρόσκληση ορίσει.
 • Οι νέοι δικαιούχοι του προγράμματος προκύπτουν κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης μεταξύ όσων πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, σύμφωνα με τη Δημό-
 • σια Πρόσκληση. Στη διαδικασία της κλήρωσης μετέχει η αίτηση του δικαιούχου συμπεριλαμβανομένων των ωφελουμένων μελών του, εφόσον υπάρχουν.
 • Δεν θεωρούνται δικαιούχοι-ωφελούμενοι του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» έτους 2020 μέσω τουριστικών γραφείων:
 1. όσοι περιλαμβάνονται στο οριστικό μητρώο δικαιούχων -ωφελουμένων όπως προέκυψε από την ηλεκτρονική κλήρωση του προγράμματος «Τουρισμός για όλους»έτους 2020, με παρόχους τα καταλύματα που δύνανται να προσφέρουν διαμονή σε φυσικά πρόσωπα,
 2. οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι-ωφελούμενοι στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2019-2020 και 2020-2021 του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως από το αν έκαναν χρήση της παροχής ή όχι,
 3. γ) οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι-ωφελούμενοι συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο υλοποίησης του προγράμματος, ως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας.

Διάρκεια προγράμματος 
Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται από την επομένη της δημοσίευσης των οριστικών πινάκων δικαιούχων έως 31.12.2020.

Ύψος επιδότησης – e-voucher

 1. H «Διατακτική ταξιδίου», (εφεξής «e-voucher»), ενσωματώνει οικονομική αξία και ο σκοπός της είναι η καταχώριση από τον πάροχο του μοναδικού κωδικού που αντιπροσωπεύει, προκειμένου να του καταβληθεί το ποσό επιδότησης του δικαιούχου σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρόσκλησης του άρθρου 6.
 2. To e-voucher είναι προσωποποιημένο και εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου, ενώ αντιστοιχεί στο ποσό που δικαιούται ανάλογα με τα ωφελούμενα μέλη, εμπεριέχει δε, μοναδικό κωδικό και εκχωρείται στον πάροχο των υπηρεσιών για χρήση σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη Δημόσια Πρόσκληση.
 3. Το ύψος της οικονομικής αξίας του e-voucher, που αποτελεί την επιδότηση του δικαιούχου και των ωφελουμένων, προσδιορίζεται στη Δημόσια Πρόσκληση.
 4. Η επιδότηση μέσω του e-voucher δίνει τη δυνατότητα στους δικαιούχους να επιλέγουν οι ίδιοι τους παρόχους σύμφωνα με τις ανάγκες τους, και να εκχωρούν το e-voucher σε αυτούς για τις υπηρεσίες που λαμβάνουν κατόπιν υπογραφής προτυποποιημένης σύμβασης μεταξύ δικαιούχου και παρόχου ως ορίζεται στη Δημόσια Πρόκληση.

Πάροχοι του προγράμματος – Επιχειρήσεις

 1. Ως «Πάροχοι» νοούνται τα Toυριστικά Γραφεία κατά την έννοια του ν. 393/1976 (Α’199), όπως ισχύει, τα οποία παρέχουν για τις ανάγκες του παρόντος προγράμματος «τουριστικά πακέτα», εντός της ελληνικής επικράτειας, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 2 και 3 του π.δ. 7/2018 (Α’ 12).
 2. Οι «Πάροχοι» στο πλαίσιο της άσκησης των ανωτέρω δραστηριοτήτων τους δύνανται να συνεργάζονται με άλλες επιχειρήσεις που παρέχουν τουριστικές υπηρεσίες, στο εξής «συνεργαζόμενες επιχειρήσεις» (ενδεικτικά αναφέρονται τουριστικά καταλύματα, εταιρείες ακτοπλοϊκές/αεροπορικές, διοργάνωσης εκδρομών, δραστηριοτήτων κ.α.), οι οποίες πρέπει να λειτουργούν νομίμως, όπως κατά περίπτωση νόμος ορίζει.
 3. Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται καθεστώς για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στα ταξιδιωτικά γραφεία και εμμέσως στις συνεργαζόμενες με αυτά επιχειρήσεις, όλης της χώρας, που παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 1407/2013 με σκοπό τη στήριξή τους κατά τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020. Η ενίσχυση τόσο των τουριστικών γραφείων όσο και των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων με αυτά, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200.000 € Δημόσια Δαπάνη, συναθροίζοντας και τυχόν ενισχύσεις που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν, από άλλα μέτρα που υπάγονται στο καθεστώς de minimis, σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών και από οποιονδήποτε φορέα χορήγησης σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης.
 4. Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση οι πάροχοι και οι συνεργαζόμενες αυτών επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων του Καν. ΕΕ 1407/2013.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More