Ειδικότερα, το εν λόγω φορολογικό κίνητρο παρέχεται σε επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν νέους έως 30 ετών ή μακροχρόνια ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ και οι οποίες, κατά το έτος της δημιουργίας των νέων θέσεων απασχόλησης, αυξάνουν πράγματι τον αριθμό των εργαζομένων, καθώς και τη συνολική μισθολογική δαπάνη τους σε σχέση με το μέσο όρο του προηγούμενου έτους.

Τι επιλογές έχουν οι επιχειρήσεις

Αντί των νέων προσλήψεων, η επιχείρηση μπορεί να προβεί σε μετατροπή συμβάσεων μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης ή παροχής έργου, σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Κατά το έτος πρόσληψης ή μετατροπής της εργασιακής θέσης, οι εργοδοτικές εισφορές εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έξοδα της επιχείρησης προσαυξημένες κατά 50% και μέχρι το 14πλάσιο του κατώτατου νόμιμου μισθού, ενώ η δυνατότητα αυτή παρέχεται και για τα 4 επόμενα χρόνια, εφόσον ο μέσος όρος του αριθμού των εργαζομένων, αλλά και της μισθολογικής δαπάνης δεν έχουν μειωθεί σε σχέση με εκείνα του προηγούμενου έτους.