Ενημέρωση με ένα κλικ

ΕΚΤΑΚΤΟ – Ανακοίνωση ΑΣΕΠ: Αναστέλλονται τα πάντα λόγω εκλογών

Ανακοίνωση εξέδωσε το ΑΣΕΠ στην οποία αναφέρεται στο «πάγωμα» κάθε διαδικασία πρόσληψης που ισχύει στον δημόσιο τομέα λόγων των εθνικών εκλογών της 21ης Μαΐου. Όπως έχει αναφέρει σε παλαιότερο ρεπορτάζ το proson.gr, η αναστολή των προσλήψεων επιβάλλεται με νόμο που έρχεται από το μακρινό 1944.

Σύμφωνα λοιπόν και με την ανακοίνωση του ΑΣΕΠ, αναστέλλονται προσωρινά όλες οι διαδικασίες επιλογής προσωπικού του ΑΣΕΠ, μέχρι την ορκωμοσία της Κυβέρνησης που θα προκύψει από τις εκλογές.

Η απαγόρευση αφορά όχι μόνο τις τελικές πράξεις αλλά και όλες τις σχετικές προπαρασκευαστικές πράξεις ή/και αποφάσεις.. Δηλαδή δεν δημοσιεύονται προκηρύξεις για πλήρωση θέσεων προσωπικού ούτε πράξεις διορισμού, δεν εκδίδονται ανακοινώσεις για πρόσληψη προσωπικού, δεν δημοσιεύονται πίνακες επιλογής προσωπικού τακτικού ή έκτακτου.

Μάλιστα, οι σχετικές διαδικασίες που είχαν ήδη κινηθεί πριν από την προκήρυξη των εκλογών διακόπτονται, δηλαδή αναστέλλονται προσωρινά και συνεχίζονται αμέσως μετά την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης.

Έτσι ο προγραμματισμός προσλήψεων του ΑΣΕΠ για πέντε νέες προκηρύξεις (δείτε τις εδώ), που έχει αποκαλύψει πρώτο το proson.gr, θα συνεχιστεί απρόσκοπτα αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία των εκλογών. Οποιοδήποτε λοιπόν δημοσίευμα που αναφέρει έκδοση νέων προκηρύξεων, πλην των εξαιρέσεων, είναι ψευδές!

Να σημειωθεί ωστόσο ότι από «πάγωμα» των προσλήψεων προβλέπονται, με νομοσχέδιο που ψήφισε το υπουργείο Εσωτερικών λίγό πριν από την διάλυση της Βουλής, ορισμένες εξαιρέσεις.

Η ανακοίνωση του ΑΣΕΠ
Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 27 του ν.5043/2023, κατά το διάστημα που μεσολαβεί από την προκήρυξη βουλευτικών εκλογών έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης που προκύπτει κατά το άρθρο 37 του Συντάγματος απαγορεύεται πλην των εξαιρέσεων που προβλέπονται με τις ανωτέρω διατάξεις, η έκδοση πράξεων που αφορούν τον διορισμό ή την πρόσληψη κάθε κατηγορίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 4765/2021, όπως ισχύει.

Επισημαίνεται ότι η παραπάνω απαγόρευση αφορά όχι μόνο τις τελικές πράξεις αλλά και όλες τις σχετικές προπαρασκευαστικές πράξεις ή/και αποφάσεις, εφόσον αυτές είναι κατά νόμο αναγκαίες προϋποθέσεις για την έκδοση της τελικής πράξης της σύνθετης διοικητικής ενέργειας (διορισμού ή πρόσληψης). Δηλαδή δεν δημοσιεύονται προκηρύξεις για πλήρωση θέσεων προσωπικού ούτε πράξεις διορισμού, δεν εκδίδονται ανακοινώσεις για πρόσληψη προσωπικού, δεν δημοσιεύονται πίνακες επιλογής προσωπικού τακτικού ή έκτακτου. Οι σχετικές διαδικασίες που είχαν ήδη κινηθεί πριν από την προκήρυξη των εκλογών διακόπτονται, δηλαδή αναστέλλονται προσωρινά και συνεχίζονται αμέσως μετά την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης.

Κατά συνέπεια, κατόπιν της δημοσίευσης του Προεδρικού Διατάγματος διάλυσης της Βουλής και προκήρυξης των εκλογών (Π.Δ. 45/2023 ΦΕΚ 99/τ.Α΄/22-4-2023), αναστέλλονται προσωρινά οι διαδικασίες επιλογής προσωπικού του ΑΣΕΠ, μέχρι την ορκωμοσία της Κυβέρνησης που θα προκύψει (κατά το άρθρο 37 του Συντάγματος) από τις εκλογές της 21ης Μαΐου 2023.

Οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή ενστάσεων που είχαν ανακοινωθεί πριν την προκήρυξη των εκλογών διακόπτονται και συνεχίζονται αμέσως μετά τη λήξη της αναστολής και μέχρι τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση εναπομείναντος χρονικού διαστήματος έως την εκπνοή τους.

Συνεπώς η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων που είχε ανακοινωθεί πριν από την προκήρυξη των εκλογών με το από 18/4/2023 Δελτίο Τύπου του ΑΣΕΠ, για την πλήρωση 10 θέσεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ΤΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΩΝ) (κωδ.502), στο Εθνικό Τυπογραφείο (Προεδρία της Κυβέρνησης), χωρίς νέα προκήρυξη από επιλαχόντες της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 11Κ/2021 (ΦΕΚ 62/2021, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), με τα ίδια τυπικά και πρόσθετα προσόντα, όπως ακριβώς ορίζονται στην ανωτέρω προκήρυξη, διακόπτεται από τη Δευτέρα 24 Απριλίου 2023 και συνεχίζεται αμέσως μετά τη λήξη της αναστολής και μέχρι τη συμπλήρωση του εναπομείναντος χρονικού διαστήματος έως την εκπνοή της. Για την επανέναρξη της προθεσμίας θα εκδοθεί σχετική Ανακοίνωση.

Οι φορείς των οποίων οι διαδικασίες πρόσληψης εμπίπτουν στην παραπάνω απαγόρευση και ελέγχονται από το ΑΣΕΠ οφείλουν να προσαρμόσουν τις σχετικές ενέργειές τους σύμφωνα με τα ανωτέρω

Οι εξαιρέσεις που προβλέπονται
Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών, από το «πάγωμα» των προσλήψεων εξαιρούνται όλες οι ενέργειες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του δεύτερου σταδίου του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού της προκήρυξης 2Γ/2022 του ΑΣΕΠ. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως η Αρχή έχει πλέον το «ελεύθερο» να εκδώσει τις προκηρύξεις βάσει των οποίων θα διοριστούν οι επιτυχόντες του διαγωνισμού στις υπηρεσίες του δημοσίου.

Εξαίρεση όμως προβλέπεται και για την προκήρυξη του ΟΣΕ που «έτρεξε» μέσα στα Χριστούγεννα και προβλέπει την πρόληψη 90 ατόμων, με απολυτήριο λυκείου στον ΟΣΕ. Στην προκήρυξη υπάρχουν θέσεις για σταθμάρχες, κλειδούχους, τεχνίτες και χειριστές.

Όσον αφορά τις μόνιμες προσλήψεις στο δημόσιο από τον «πάγο» εξαιρούνται και οι δύο προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, 13Κ/2021 και 4Κ/2020. Οι προκηρύξεις αυτές προβλέπουν μόνιμες προσλήψεις στους δήμους και προσλήψεις για την παροχή του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»/

Τέλος, στο άρθρο 21 του νομοσχεδίου, προβλέπεται πως επιτρέπεται στους δήμους ορισμένες προσλήψεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου καθώς και η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου.

Το άρθρο 21
Αναλυτικά το άρθρο 21 του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών προβλέπει:

«Άρθρο 21 Εξαιρέσεις από την αναστολή προσλήψεων λόγω εκλογών – Τροποποίηση άρθρου 28 ν. 2190/1994

1. Στην παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 2190/1994 (Α’ 28) μετά από τις λέξεις «Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.),» προστίθενται οι λέξεις «του έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα, με αντίτιμο και λοιπές αντικαταβολές,» και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Οι περιορισμοί των παραγράφων 1 και 2 δεν ισχύουν, ως προς τις προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και τις προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες, από τους Ο.Τ.Α. και τα νομικά πρόσωπα αυτών, προκειμένου για τις ειδικότητες των ναυαγοσωστών, των υδρονομέων άρδευσης, των χειριστών μηχανημάτων, των εργαζομένων στους τομείς της πυρασφάλειας, των παιδικών σταθμών, της καθαριότητας, των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.), του έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα, με αντίτιμο και λοιπές αντικαταβολές, των αμειβομένων μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, των εργαζομένων στις παιδικές κατασκηνώσεις και των απασχολούμενων στα προγράμματα δακοκτονίας, καθώς και ως προς τις προσλήψεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα της υποπαραγράφου ΙΔ.1 της παρ. ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α` 107).»

2. Από τους περιορισμούς του άρθρου 28 του ν. 2190/1994, περί ρύθμισης προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά τις προεκλογικές περιόδους, εξαιρούνται:

α) Η έκδοση πράξεων που αφορούν διορισμούς ή προσλήψεις μονίμου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού σε φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α’ 6), εφόσον πριν την ημερομηνία προκήρυξης των βουλευτικών εκλογών έχουν δημοσιευθεί από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) οι οριστικοί πίνακες διοριστέων/προσληπτέων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

β) Η έκδοση πράξεων που αφορούν διορισμούς και προσλήψεις μονίμου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού σε φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 σε θέσεις που έχουν εγκριθεί προς κάλυψη σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 25 του ν. 4765/2021 και έχουν εκδοθεί πριν από την ημερομηνία προκήρυξης των βουλευτικών εκλογών οι οριστικοί πίνακες διοριστέων/προσληπτέων από το Α.Σ.Ε.Π.

γ) Η έκδοση πράξεων που αφορούν στην πρόσληψη δώδεκα (12) χειριστών ελικοπτέρων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για ένα (1) έτος, στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, κατόπιν της υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./25/20318/2.3.2023 εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (Α΄280).

δ) Η έκδοση πράξεων που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ειδικοτήτων ΔΕ Προσωπικού Ελιγμών Κλειδούχων, ΔΕ Σταθμαρχών, ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρονικών, ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων και ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.) της υπ’ αρ. 1/2022 προκήρυξης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: Ψ0ΟΞ465ΧΘΞ – 81Ψ).

ε) Οι ενέργειες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του δεύτερου σταδίου του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού της προκήρυξης 2Γ/2022 του Α.Σ.Ε.Π. (ΑΣΕΠ 75) σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021.

στ) Η έκδοση πράξεων που αφορούν στον διορισμό και την πρόσληψη για την πλήρωση των θέσεων που προκηρύχθηκαν με την υπό στοιχεία 13Κ/2021 προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., των θέσεων που εγκρίθηκαν στον προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2022 και πρόκειται να καλυφθούν από τους πίνακες επιλαχόντων της ως άνω προκήρυξης, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 25 του ν. 4765/2021, των εκατόν πενήντα θέσεων (150) θέσεων σε δήμους, που συστήθηκαν με την περ. δ’ της παρ. 7 του άρθρου 83 του ν. 5021/2023 (Α΄31) για τη στελέχωση των Υπηρεσιών Δόμησης (ΥΔΟΜ) και πρόκειται να καλυφθούν από τους πίνακες επιλαχόντων της υπό στοιχεία 13Κ/2021 προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π., των θέσεων που προκηρύχθηκαν με την υπό στοιχεία 4Κ/2020 προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. για την παροχή υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», καθώς και των θέσεων που πρόκειται να καλυφθούν με τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 5013/2023 (Α’ 12).

η) Η έκδοση πράξεων μετάταξης πρώην δημοτικών αστυνομικών σε δήμους σε θέσεις κλάδου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας, με τη διαδικασία της μεταβατικής διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 36 του ν. 5003/2022 (Α΄230).

θ) Αποσπάσεις και μετατάξεις υπαλλήλων που έχουν εγκριθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 7 ή τα άρθρα 11 και 11Α του ν. 4440/2016 (Α’ 224) καθώς και την παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 5027/2023 (Α’ 48).

ι) Τοποθετήσεις προϊσταμένων εφόσον μέχρι την προκήρυξη των εκλογών έχει ολοκληρωθεί και η διαδικασία της δομημένης συνέντευξης από τα αρμόδια Ειδικά Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων και Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 84 έως 86 του Κώδικα Κατάστασης Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄26)».

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει